Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna
dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

1. Definitioner

1.1 Med Personuppgiftsbiträde avses;
Den fysiska eller juridiska personen som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.

1.2 Med Personuppgifter avses;
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person,
nedan även benämnd som registrerad,varvid en identifierbar fysisk person är en
person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en
identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift
eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska,
kulturella eller sociala identitet.

1.3 Med Behandling av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter som,
oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning,
läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat
tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning,
radering eller förstöring.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Reformo Consulting AB
Organisationsnummer: 559382-1498
adress: Lilla Brogatan 31, 503 35 Borås
e-post: info@reformoconsulting.se

3. Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

3.1 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:
• Den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter
• Avtalsförhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige

3.2 Ändamålet och syftet med vår integritetspolicy är nedanstående punkter. Reformo
Consulting behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som är
nödvändig för att bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster. Vi
använder personuppgifter för att kunna:

(a)tillhandahålla våra tjänster till kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av det

(b) administrera vår relation till dig och i de fall du är anställd uppfylla våra
skyldigheter som arbetsgivare i enlighet med anställningsavtalet samt lagar och
avtal på arbetsmarknaden

(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och
reklamationsärenden mot dig.

(d) företa interna demografiska studier och optimera våra verksamhet

4. Personuppgifter som behandlas

4.1 Den personuppgiftsanasvarige samlar endast in de personuppgifter från den
registrerade som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som beskrivs i
denna integritetspolicy.

4.2 Följande uppgifter behandlas om registrerade:
namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, fotografi, resultat från tester, uppgift
från bakgrundskontroll intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, uppgift
från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring
sjukfrånvaro) och användarnamn samt inloggningsuppgifter till konton på våra
webbplatser eller system. För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att
du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att
Reformo Consulting behandlar sådant fotografi.

5. Utlämnande av personuppgifter

5.1 Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående, om inte lagen föreskriver en
skyldighet att göra detta. Uppgifter kan således undantagsvis lämnas ut till
myndigheter om till exempel lagen kräver det.

5.2 Vi kommer inte sälja, sprida eller lämna ut personuppgifter till tredje part, med
undantag för nämnda anledningar i denna integritetspolicy. Vid behov från kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners reserverar vi rätten att uppge relevanta personuppgifter för utförandet och tillhandahållandet
av tjänsten.

6. Skydd av personuppgifter

6.1 Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att
garantera personuppgifternas ändamålsenliga säkerhet, inklusive skydd mot
otillåten behandling och oavsiktligt försvinnande, förstörande eller skada.

6.2 Den personuppgiftsansvarige använder lämpliga tekniska och organisatoriska
skyddsåtgärder för att säkerställa detta syfte, inbegripet användning av
brandväggar, krypteringsteknik och säkra utrymmen för utrustning, lämplig
åtkomstkontroll, noggrann hantering av användarnamnen för
informationssystem samt vägledning av personal som deltar i behandlingen av
personuppgifterna.

7. Uppgifternas lagringstid

7.1 Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt i
samband med det ändamål som det samlades in för. Efter denna period raderar
eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom ovannämnd
period i enlighet med sina raderingsprocesser.

7.2 Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter
som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla
lagstiftning eller myndighetskrav.

8. Profilering

8.1 Personuppgifter används inte för profilering eller annat automatiserat beslutsfattande.

9. Den registrerades rättigheter

9.1 Rätt att få tillgång till personuppgifter
Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

9.2 Rätt att rätta uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

9.3 Rätt att radera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter om

a. personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in,

b. den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen av
personuppgifter och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
eller

c. personuppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt.

9.4 Rätt till begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter om

a. den registrerade bestrider riktigheten av sina personuppgifter,

b. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina
personuppgifter och kräver i stället att deras användning begränsas, eller

c. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga
ändamålen för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa,
utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

9.5 Rätt att återkalla samtycke
Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan
att det påverkar lagenligheten av den behandling som tidigare utförts med stöd av
samtycket.

9.6 Rätt att överföra data från ett system till ett annat
Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter och de personuppgifter som den
registrerade själv har lämnat in i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarige.

9.7 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är
integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta ditt ärende
till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes
personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.

10. Användare av vår webbplats och cookies

10.1 Vi använder även tredjepartsanalystjänster på våra webbplatser, såsom Google Analytics. Analysleverantörerna som hanterar dessa tjänster använder sig av teknologier
såsom cookies, webbserverloggar och webbfyrar för att hjälpa oss att analysera hur du
använder våra webbplatser. Den information som samlas in genom dessa metoder
(inklusive IP-adress) kan lämnas ut till dessa analysleverantörer och andra berörda tredje
parter som använder denna information för att exempelvis utvärdera användningen av
webbplatserna. För mer information om dessa analystjänster och hur du kan välja att inte
delta, besök följande webbplats: Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout .
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till
lagring av cookies eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en cookie.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens
hjälpsidor för mer information.

11. Ändring av integritetspolicyn

11.1 Den personuppgiftsansvarige utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och kan därför
behöva ändra och uppdatera sina integritetspolicyer efter behov. Ändringarna
kan också baseras på förändringar i dataskyddslagstiftningen.

11.2 Om ändringarna inkluderar nya ändamål för behandlingen av personuppgifter eller
policyn på annat sätt ändras avsevärt, meddelar den personuppgiftsansvarige om
dem i förväg och begär vid behov samtycke av de registrerade.